Polityka Prywatności:

 1. INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  Szanowni Państwo
  Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej
  ,,RODO’’), Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 7 w Warszawie przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia
  procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu
  uprawnieniach:
  1. Administratorem danych osobowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 7 jest Dyrektor Zespołu Szkolno-
  Przedszkolnego nr 7 z siedzibą przy ul. mjr. H. Dekutowskiego „Zapory” 3, 01-943 Warszawa,
  e-mail: zsp7@edu.um.warszawa.pl.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych;
  e-mail: inspektordanychsp@gmail.com .
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie: informacja dostępna na stronie internetowej
  http://zsp7.warszawa.pl/ w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” .
  4. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
  władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkolno- Przedszkolnym
  przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor ZSP7 w Warszawie.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3,
  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO)
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO)
  c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
  e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  8. Dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f, RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na
  podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
  9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
  danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym
  momencie. Czynność ta nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
  przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
  podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez
  Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych
  stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.